Metody dyskusyjne na katechezie

Nowoczesne metody nauczania Otwarty dostęp

Jak poruszyć młodzież? Jakim językiem mówić, żeby do nich dotrzeć? Wiek nastoletni to często czas nurtujących pytań oraz poszukiwań, dlatego posługa katechetyczna wśród młodzieży wymaga poszukiwania różnorodnych metod przekazu, bowiem od ich doboru zależy nie tylko przebieg katechezy, ale i przyswajalność jej treści.

Każda metoda jest środkiem, by zrozumieć i przeżyć prawdę, która jest głównym celem katechezy. Dzisiejsza katecheza sięga po różne metody mające wyzwolić aktywność uczniów, by dotrzeć do osiągnięcia zamierzonego celu. Należy w jak największym stopniu zaangażować uczniów w pracę na lekcji, zachęcać do samodzielnego myślenia oraz rozwiązywania stawianych problemów. Różnorodność metod stosowanych na katechezie powinna zatem sprzyjać zrozumieniu, zapamiętywaniu i kształceniu wszelkich postaw chrześcijańskich.

POLECAMY

Celem metod dyskusyjnych jest:

  • nauka publicznego debatowania,
  • zainteresowanie katechizowanych daną dziedziną,
  • głębsze rozumienie problemu,
  • logiczne myślenie,
  • operowanie argumentami,
  • liczenie się ze zdaniem innych, szacunek do rozmówcy


Metody dyskusyjne są odpowiedzią na poszukiwanie postawionego pytania. A każde poszukiwanie ma doprowadzić uczniów do samodzielnego przemyślenia zagadnienia.
Warunkiem sprowokowania do myślenia jest zaktywizowanie wszystkich uczniów, umożliwienie każdemu wypowiedzi. Taką możliwość dają pewne techniki porządkujące tok dyskusji i nadające jej strukturę. To uporządkowanie polega na wyodrębnieniu wyraźnych kolejnych etapów dyskusji oraz na wykorzystaniu małej grupy oraz forum ogólnego. Do metod dyskusyjnych można włączyć elementy plastyczne i wizualne.
Każda dyskusja będzie kształtować umiejętności wymiany poglądów, wyrabiać aktywność słuchania, pobudzać katechizowanych do twórczego myślenia oraz uczyć precyzowania wspólnego stanowiska grupy. Bardzo ważne jest przedstawienie problemu przez katechetę oraz przygotowanie się uczniów do dyskusji. Nauczyciel powinien zadbać o właściwą atmosferę w trakcie dyskusji oraz kulturę wypowiedzi uczniów. Prócz planowa...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy