Dołącz do czytelników
Brak wyników

Metody pracy

25 stycznia 2021

NR 7 (Styczeń 2021)

Metoda projektu

0 555

Metody aktywizujące niejednokrotnie wpływają na atrakcyjność lekcji religii oraz na zaangażowanie samych katechizowanych. Wśród metod warto zwrócić uwagę na metodę projektu. Jest to metoda skoncentrowana na samodzielnej pracy ucznia, jego kreatywności i twórczości w zdobywaniu wiedzy. Jej szczególne zastosowanie znajduje uzasadnienie w przypadku uczniów starszych w szkole podstawowej. Młody człowiek niejednokrotnie jest znudzony przekazem treści na lekcji religii w formie monologicznego wykładu. Interesują go jego własne odkrycia poprzez osobiste doświadczenie, a metoda projektu to umożliwia i otwiera przed nim wachlarz bogatych doświadczeń. 

POLECAMY

W obliczu narastającej krytyki wo­­­­­bec nauczania tradycyjnego w zak­resie encyklopedyzmu, ru­tyny szkolnej i bierności ucznia w szkole W.H. Kilpatrick zapoczątkował metodę projektu, która była przez niego uważana za naczelną zasadę dydaktyczną1.

Metodę projektu W.H. Kilpatrick rozpowszechnił w szkołach amerykańskich, ale przeniknęła ona również do szkół innych państw, zwłaszcza do Anglii. Przede wszystkim W.H. Kilpatrick widział konieczność stworzenia uczniowi warunków samodzielnej i odkrywczej pracy w procesie edukacyjnym, podkreślając, że dziecko nie może być tylko biernym wykonawcą zadań, które zostały zaplanowane przez nauczyciela. Aby proces kształcenia był efektywny, uczniowie powinni mieć stworzone warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz sprawdzać swoje umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych. Projekt wiąże się z zainteresowaniami uczniów oraz łączy praktyczne działania z pracą umysłową2 katechizowanych.

W.H. Kilpatrick wyodrębniał poniższe rodzaje projektów: 

 • produkcyjne (wytworzenie czegoś),
 • konsumpcyjne (doznania estetyczne),
 • problemowe (pokonanie trudności intelektualnych), 
 • sprawnościowe (osiągnięcie sprawności w jakimś działaniu)3.

Projekty mogą być krótkoterminowe (na jednej godzinie lekcyjne) i długoterminowe, nawet do kilku miesięcy. Metoda projektu może przyjąć różną formę: klasową, grupową bądź indywidualną.

Przy planowaniu projektu istotne są następujące czynności:

 1. zainicjowanie projektu, które polega na zapoznaniu uczniów z metodą projektu, instrukcją wykonania, sposobami realizacji, kryteriami oceniania. Można posiłkować się pomocniczymi zrealizowanymi projektami;
 2. spisanie kontraktu, które wiąże się z określonymi ustaleniami, jak ma wyglądać współpraca pomiędzy członkami w grupie, można również wytypować lidera. Należy określić podział ról i czynności pomiędzy uczestnikami projektu. Kontrakt może być zawarty pisemnie łącznie ze złożeniem podpisów uczniów lub ustnie;
 3. wybór tematu, który może być wyłoniony z konkretnego zakresu tematycznego bez pomocy nauczyciela lub z jego udziałem; temat projektu może też dotyczyć konkretnej sytuacji problemowej lub wynikać z zainteresowań katechizowanych;
 4. podział na grupy: uczniowie mogą sami dobierać się w grupy lub nauczyciel może dokonać tego podziału;
 5. sformułowanie ogólnych oraz szczegółowych celów projektu, tzn. jasne i precyzyjne określenie celów ogólnych i szczegółowych, z zaznaczeniem istotnych elementów projektu;
 6. przygotowanie harmonogramu pracy, podział zadań: ustalenie czynności i zadań poszczególnych członków grupy i terminu ich realizacji oraz ewentualnych spotkań;
 7. dobór literatury i poszukiwanie źródeł wiedzy, który powiązany jest z udostępnieniem materiałów lub ze wskazaniem możliwości ich odnalezienia;
 8. realizacja projektu, która łączy się z obserwacją postępów związanych z wykonywaniem projektu, nauczyciel udziela konsultacji oraz służy pomocą w trudnościach zgłaszanych przez grupę, katecheta monitoruje pracę nie tylko całej grupy, lecz każdego ucznia z osobna; 
 9. prezentacja wyników projektu na forum klasy, gdzie ma miejsce słuchanie i zadawanie pytań oraz przedstawienie wyników zrealizowanego projektu. Prezentacja projektów może odbyć się w sali klasowej, na terenie szkoły lub poza nią;
 10. ewaluacja pracy grupy oraz podsumowanie efektów pracy i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy