Harmonia w klasie - Jak integrować uczniów?

Rozwój osobisty katechety

Celem współczesnej edukacji powinno być przygotowanie człowieka do życia, działania i współdziałania w społeczeństwie i gospodarce. Kluczowe w tym procesie są dobre, konstruktywne – oparte na zrozumieniu i zaufaniu – relacje między uczniem i nauczycielem sprzyjające uczeniu się.

Podstawą dobrej relacji jest skuteczna komunikacja. Komunikacja jest procesem, który zachodzi nieustannie, ponieważ przez cały czas swoją postawą ciała, mimiką, gestykulacją i słowami przekazujemy określone informacje w formie sygnałów werbalnych i niewerbalnych. Porozumiewamy się, aby zdobywać informacje, uczyć się, podtrzymywać więzi międzyludzkie oraz wpływać na innych i budować swój wizerunek w środowisku społecznym.

POLECAMY

Sztuka porozumiewania się z uczniami tworzącymi zespół klasowy jest podstawową umiejętnością nauczyciela posiadającego kompetencje psychologiczne, będące warunkiem pozytywnych relacji, pozytywnego nastawienia i umożliwiające unikanie zakłóceń w komunikowaniu się oraz tworzenie bezpiecznej atmosfery, pełnej szacunku i wzajemnego zaufania. Obszar umiejętności psychologicznych nauczyciela zawiera również właściwości osobowościowe, dydaktyczne, wychowawcze i jego styl komunikacyjny na zajęciach edukacyjnych. Jednak szczególnie ważne jest to, aby nauczyciel był osobą kreującą pozytywny emocjonalny klimat w klasie szkolnej. Skuteczna komunikacja jest uzależniona nie tylko od właściwości i umiejętności nauczyciela, ale również od właściwości uczniów jako członków zespołu klasowego. Właściwości uczniów obejmują ich zachowania na poszczególnych zajęciach edukacyjnych i dlatego tak ważnym czynnikiem jest kreowanie przez nauczyciela klimatu uczenia się we współpracy z poszczególnymi uczniami tworzącymi zespół, w którym przejawialiby niski poziom zachowań destrukcyjnych i jednocześnie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Tylko umiejętne wytworzenie bezpiecznej współpracy nauczyciela z uczniami poprzez skuteczną komunikację będzie sprzyjało osiąganiu pozytywnych wyników poznawczych, emocjonalnych i społecznych.

W szkole za najważniejszy uznaje się proces nauczania; atmosfera i relacje w klasach nie podlegają testowaniu. A jednak atmosfera i wzajemne relacje w zespole uczniowskim mają ogromne znaczenie dla efektywnego przebiegu procesu uczenia się i nauczania. W każdej szkole szczególny wpływ na ucznia mają nauczyciele i grupa rówieśnicza. To oni są znaczącymi czynnikami rozwoju dziecka, oni również mogą stać się dla niego cennym źródłem wsparcia.

Sk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla PrenumeratorówCo zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Katecheza"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Dostęp do filmów szkoleniowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy