Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

15 maja 2020

NR 3 (Maj 2020)

Serce Biblii – Ewangelia

0 925
Cel główny Zapoznanie z genezą i autorami Ewangelii
Cele szczegółowe Uczeń:
 • podaje definicję słowa „Ewangelia”,
 • opisuje etapy powstawania Ewangelii,
 • wymienia imiona autorów wszystkich Ewangelii,
 • potrafi wyszukać w Piśmie Świętym księgi Ewangelii,
 • kształtuje postawy szacunku wobec Pisma Świętego
Metody
 • rozmowa kierowana,
 • praca w parach,
 • praca indywidualna,
 • prezentacja multimedialna,
 • film,
 • praca z tekstem,
Środki dydaktyczne
 • karty pracy,
 • KKK w wersji papierowej lub online,
 • tablica multimedialna


Wstęp

Nauczyciel rozpoczyna katechezę modlitwą do Ducha Świętego. Powtarza wiadomości z poprzedniej katechezy. Podaje cel główny lekcji. Zapisuje go na tablicy, a uczniowie zapisują go w zeszycie. Nauczyciel przypomina podstawowe wiadomości o Biblii. Może posłużyć się materiałami zamieszczonymi w serwisie YouTube kanału Kathmedia, który prezentuje Katechizm Kościoła Katolickiego w formie krótkich filmików.
 

POLECAMY


Nauczyciel (lub uczniowie w swoich telefonach), wykorzystując wersję online/wersję papierową Katechizmu Kościoła Katolickiego, odczytuje KKK 125: Ewangelie są sercem całego Pisma Świętego, są bowiem głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, naszego Zbawiciela. Uczniowie mogą zapisać cytat jako notatkę do zeszytu.

Nauczyciel pyta uczniów, czy znają definicję Ewangelii. Wybrany uczeń zapisuje definicję Ewangelii na tablicy. Nauczyciel prosi, aby uczniowie powiedzieli, co jest tą Dobrą Nowiną, o której słyszymy w Ewangelii.

Załącznik 1. 
Wersja dla uczniów


Rozwinięcie

Uczniowie pracują w parach. Każda para będzie opisywała jedną Ewangelię. Nauczyciel, rozdając kartki uczniom, może pozwolić im je losować. Atrakcyjną formą będzie zapisanie treści pod kodem QR. 
Chcąc zakodować tekst, używając kodu QR, można wykorzystać stronę: https://www.qr-online.pl/ lub https://pl.qr-code-generator.com/ 
 

Ewangelia św. Mateusza

Ewangelia św. Mateusza powstawała w latach 70–100 n.e. Adresowana jest do chrześcijan pochodzenia żydowskiego lub nawróconych z judaizmu. Autor zakłada u czytelników znajomość zwyczajów żydowskich. Oryginał tej Ewangelii powstał prawdopodobnie w języku aramejskim, a może nawet hebrajskim, niemniej jednak do naszych czasów przechowały się jedynie teksty greckie.

Ewangelię św. Mateusza otwiera rodowód Jezusa Chrystusa. Św. Mateusz przekazał nam relacje o hołdzie mędrców ze Wschodu, ucieczce św. Rodziny do Egiptu i rzezi niemowląt w Betlejem. W Ewangelii św. Mateusza znajdujemy Kazanie na górze. Widzimy Jezusa, który czyni cuda, wybiera apostołów, naucza w przypowieściach. Odrzucony przez faryzeuszów i uczonych w Piśmie, znajduje posłuch wśród ludzi prostych. Wybiera Piotra, który ma przewodniczyć wspólnocie wierzących. Wreszcie udaje się do Jerozolimy, gdzie zostaje zabity i zmartwychwstaje. Żegnając się z uczniami w dniu Wniebowstąpienia, poleca, by szli i nauczali wszystkie narody. 

 

Ewangelia św. Marka

Św. Marek był uczniem św. Piotra i spisał Ewangelię w latach 68–73 n.e. Ewangelia św. Marka powstała najwcześniej i była adresowana do chrześcijan rzymskich. Autor objaśnia czytelnikom nawet bardzo pospolite zwyczaje żydowskie, określa dokładnie miejscowości, używa wyrażeń łacińskich, a wówczas łacina była jeszcze językiem okolic Rzymu.
Św. Marek zaczyna Ewangelię od ukazania postaci św. Jana Chrzciciela, chrztu w Jordanie i kuszenia na pustyni. Jezus w Ewangelii św. Marka naucza najpierw i czyni cuda w Galilei. Potem przenosi się do Jerozolimy, zapowiada swoją mękę. W Jerozolimie umiera i zmartwychwstaje oraz posyła uczniów, by głosili Dobrą Nowinę. Ewangelia św. Marka została spisana w języku greckim.

 

Ewangelia św. Łukasza

Św. Łukasz był z zawodu lekarzem, uczniem św. Pawła. Jego Ewangelia powstawała w latach 80–100 n.e. Św. Łukasz prawdopodobnie znał Maryję. Swoją Ewangelię zadedykował dostojnemu Teofilowi, ale pisał ją dla wszystkich chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Została ona napisana w języku greckim.

Św. Łukasz, po dokładnym zbadaniu wydarzeń,  ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy