Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

17 sierpnia 2022

NR 16 (Lipiec 2022)

Maryja naszą nauczycielką na drodze wiary

0 71
Cel główny Ukazanie postaci Maryi jako wzoru wiary i zaufania Bogu
Cele szczegółowe  Uczeń:
 • podaje przykłady zawierzenia i zaufania Bogu w życiu Maryi,
 • wymienia najważniejsze wydarzenia z życia Maryi opisane w Ewangelii, 
 • charakteryzuje postawę Maryi wobec Boga,
 • wskazuje Maryję jako wzór posłuszeństwa Bogu i pomocy ludziom,
 • wylicza cechy Maryi
Liczba jednostek lekcyjnych jedna godzina lekcyjna
Metody pracy
 • praca z tekstem biblijnym, 
 • scenki teatralne, 
 • śpiew, 
 • pogadanka, 
 • wykład, 
 • pytania i odpowiedzi, 
 • praca z podręcznikiem i zeszytem
Formy
 • zbiorowa, 
 • grupowa,
 • indywidualna
Środki dydaktyczne
 • obraz przedstawiający Matkę Bożą, 
 • dziennik lekcyjny, 
 • długopis, 
 • podręcznik, 
 • mazaki, 
 • czyste kartki,
 • zeszyt ćwiczeń, 
 • podręcznik

 

POLECAMY

Wstęp

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają Zdrowaś Maryjo.
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.
 4. Nauczyciel zapisuje w dzienniku lekcyjnym.
 5. Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy. 

Główna część lekcji

1. Nauczyciel podkreśla, że dzieło zbawienia świata zawdzięczmy Jezusowi, bo On przyszedł na świat, aby nas zbawić. Cierpiał na drodze krzyżowej, poniósł mękę i śmierć na krzyżu, po to, aby każdy z nas mógł znaleźć się w niebie. Jednak warto nadmienić, że dzieło zbawienia człowieka zaczęło się jeszcze wcześniej, od tak zwanego „Fiat”, czyli „Tak” wypowiedzianego nprzez Maryję. Maryja jako nastoletnia dziewczyna zgodziła się być Matką Syna Bożego. Jak będziemy mogli zaobserwować, jej ludzka wola zawsze zgadzała się z wolą Bożą. Maryja poprzez swoje osobiste oddanie się Bogu uczy nas, jak mamy zawierzyć Mu swoje życie.

2. Katecheta dzieli uczniów na pięć grup. Każdy zespół otrzymuje do zagrania scenę teatralną adekwatnie do otrzymanych tekstów oraz materiałów i rekwizytów (załącznik nr 1).

Grupa. 1 Łk 1,30–38; Jaką wiadomość od Boga przekazał anioł Maryi? Jakie wyjaśnienie uzyskała Maryja na pytanie o poczęcie Syna Bożego? Jaką odpowiedź dała Maryja aniołowi? Jaka był postawa Maryi wobec woli Bożej?

Grupa. 2 Łk 1,37–45; Do kogo Maryja wybrała się w odwiedziny? Co odczuwała Elżbieta podczas powitania z Maryją? Jakimi słowami Elżbieta powitała Maryję? Jak moc Ducha Świętego objawiała się w osobie Maryi?

Grupa. 3 Łk 2,41–52; Co stało się w Jerozolimie? Dlaczego Jezus zniknął w Jerozolimie? Co zrobili Józef i Maryja? Gdzie był Jezus? Jak należy rozumieć wyjaśnienie Jezusa?

Grupa. 4 J 2,1–12; Na czym polegał problem pary młodej? Co zrobiła Maryja i dlaczego ona pierwsza zareagowała, by pomóc w potrzebie? Jak zareagował Jezus na prośbę Maryi i czemu mimo oporów, zgodził się pomóc?

Grupa. 5 J 19,25–27; Co zrobił Jezus na krzyżu? Dlaczego św. Janowi została powierzona Matka Boża? Co zrobił św. Jan? Jak zareagowała Maryja na słowa Jezusa?

Następuje tzw. wyjście z roli. Dzieci odpowiadają na pytanie. Ważne jest to, aby uwydatnić emocje, jakie towarzyszyły dzieciom w odgrywanych scenkach. 

3. Podsumowanie. Nauczyciel zaznacza, że Maryja przyjęła wolę Pana Boga i zgodziła się zostać Jego Matką. Zaufała Bogu. Dzięki swemu posłuszeństwu i zaufaniu do Boga stała się dla nas wzorem. Podczas Zwiastowania Maryja miała wątpliwości. Stawiała Bogu pytania. Podczas Zwiastowania Maryja dowiedziała się, że jej krewna Elżbieta spodziewa się dziecka, pośpieszyła Jej z pomocą. Powitana przez Elżbietę, wypowiedziała swój hymn uwielbienia Boga – Magnificat. 

Maryja udowodniła, że jest służebnicą Pańską pokorną, gotową przyjąć z zaufaniem wolę Boga i służyć pomocą innym ludziom. 

Ja… jestem dzieckiem Maryi. Jej zawierzam moje życie. Chcę tak jak Ona służyć Bogu i ludziom.

4. Katecheta podkreśla, że Maryja była ściśle zjednoczona z Bogiem i oddana Mu bez reszty i bezgranicznie. Słuchała pilnie słowa Bożego i rozważała je w swoim sercu. Chętnie spieszyła z pomocą potrzebującym. Z miłością i poddaniem się woli Bożej ofiarowała swego Syna. Łaska Ducha Świętego w sercu Maryi, Jego światło i moc sprawiły, że zawsze pozostawała Ona w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem, słuchała słowa Bożego i rozważała je w swoim sercu. Odpowiedziała na nie wiarą i miłością. Każdy chrześcijanin powinien powierzać się Bogu tak jak Maryja, całkowicie należeć do Chrystusa, by z Nim i w Nim wielbić Ojca w Niebie. 

5. Nauka piosenki: Amen – jak Maryja. 

NAJWAŻNIEJSZE ŚWIĘTA 
MATKI BOŻEJ

Niepokalane Poczęcie
8 grudnia

Święto przypomina nam, że Maryja już od pierwszej chwili swego życia, od chwili poczęcia, była wolna od wszelkiego grzechu, także pierworodnego.

Zwiastowanie 
25 marca

Rozważamy ufną wiarę Maryi i Jej posłuszeństwo Bogu.

Królowej Polski 
3 maja

Prosimy Matkę Bożą o opiekę nad naszym krajem.

Wniebowzięcie
15 sierpnia

Radujemy się, że Maryja już teraz z duszą i ciałem przebywa w chwale, którą i my osiągniemy po zmartwychwstaniu ciał i Sądzie Ostatecznym. Ta uroczystość, jako bardzo starożytna, zajmuje szczególne miejsce wśród świąt maryjnych. Dlatego też bardzo bogata jest treść dzisiejszych czytań biblijnych.

Skarbiec Modlitw i Pieśni, 
Katowice 1975 r.

Zakończenie

 1. Modlitwa końcowa.
 2. Znak Krzyża Świętego.
 3. Pożegnanie uczniów.

Załącznik nr 1

Zwiastowanie Maryi
Łk 1,26–38

26 W szóstym miesiącu* posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida*; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona*, pełna łaski, Pan z Tobą, ». 29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»* 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym*. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Nawiedzenie
Łk 1,39–45

39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy