Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

25 marca 2022

NR 14 (Marzec 2022)

Jezus jest Zwycięzcą śmierci, piekła i szatana

0 279
Cel główny Pogłębienie prawdy o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, piekłem i szatanem. Pogłębienie rozumienia znaczenia Liturgii Wielkiej Soboty
Cele 
szczegółowe
Uczeń:
 • omawia przebieg wydarzeń męki i śmierci Jezusa,
 • wymienia okoliczności wydarzeń Wielkiej Soboty,
 • przedstawia wydarzenia od śmierci krzyżowej Jezusa do zmartwychwstania,
 • uczeń wyjaśnia znaczenie słów „zstąpił do piekieł”
Metody pracy
 • odczytanie fragmentu Ewangelii na temat złożenia Jezusa do grobu, 
 • pogadanka, 
 • wykład wraz prezentacją multimedialną, 
 • okienko informacyjne, 
 • zapis notatki w zeszycie, 
 • analiza wiersza Karola Wojtyły: Wigilia wielkanocna 1966
Formy pracy
 • zbiorowa, grupowa i indywidualna
Środki 
dydaktyczne
 • Pismo Święte, 
 • laptop, 
 • tablica interaktywna, 
 • mazaki, kartki z brystolu format A3, 
 • kartki z tekstem wiersza Karola Wojtyły Wigilia wielkanocna 1966


Wprowadzenie

 1. Nauczyciel i uczniowie wspólnie odmawiają modlitwę Ojcze nasz.
 2. Katecheta wita się z uczniami.
 3. Sprawdzenie listy obecności.
 4. Krótkie przypomnienie wiadomości z ostatniej katechezy na temat Wielkiego Piątku. 

Rozwinięcie

 1. Katecheta wprowadza uczniów w tematykę dzisiejszej katechezy, odczytując fragment Ewangelii we św. Jana 19, 38–42.
  Złożenie Jezusa do grobu
  Po tym wszystkim Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. Gdy Piłat wyraził zgodę, przyszedł i wziął Jego ciało. Przybył także Nikodem, który po raz pierwszy zjawił się u Jezusa nocą. On przyniósł około stu funtów mirry zmieszanej z aloesem. Zabrali oni ciało Jezusa i zgodnie z żydowskim zwyczajem grzebania owinęli je w płótna wraz z wonnościami. W miejscu ukrzyżowania znajdował się ogród, w ogrodzie zaś nowy grobowiec, w którym jeszcze nikt nie był pochowany. Tam więc, ponieważ grobowiec był blisko, złożono ciało Jezusa ze względu na żydowski dzień przygotowania.
   
 2. Następuje pogadanka z uczniami. Nauczyciel religii uświadamia młodzież, że sobota była czasem szabatu, czyli świętym czasem uwielbienia Boga i dziękczynienia Mu za wyzwolenie Izraelitów spod władzy faraona. Nawet ilość kroków była w tym dniu ściśle określona, nie można było przekroczyć 1000 kroków. Dlatego w sobotę do grobu Jezusa nikt nie przybył. Nawet w piątek przed godzinami wieczornymi chciano szybko złożyć Jezusa w grobie, aby dopełnić zobowiązań wynikających ze świętowania Paschy, a w niedzielę rano dopiero kobiety z pośpiechem udały się do grobu Jezusa, aby sfinalizować wszelkie czynności związane z pochówkiem Jezusa. 
   
 3. Katecheta zaznacza, że czas Wielkiej Soboty odnosi się do wydarzenia „zstąpienia Jezusa do piekieł”. Nie można tego utożsamiać ze niszczeniem piekła jako takiego przez Jezusa. Otóż zmarli od zarania dziejów: zarówno dobrzy i źli czekali w Krainie zmarłych (była postrzegana jako piekło czy też Szeol lub Hades) na przyjście Mesjasza. Zmarli byli pozbawieni oglądania Boga, jest to stan duszy analogiczny do bycia w piekle. Dopiero wyzwolenie ludzi sprawiedliwych przez Zmartwychwstałego Pana dało im możliwość osiągnięcia pełni szczęścia w Niebie. A ludzie źli nad którymi również odbył się sąd trafili do miejsca wiecznego potępienia. Jezus Zmartwychwstały ma klucze śmierci i Otchłani. On jest Dawcą życia i ostatecznie pokonał szatana, który dzierżył władzę na śmiercią, czyli diabła1.

  Wielka Sobota dlatego jest nazwana Wigilią Paschalną, czyli wielkanocną, ponieważ już wtedy zaczynamy uwielbiać Jezusa, który powstał z martwych i jako pierwszy wprowadził sprawiedliwych i dobrych do Królestwa Niebieskiego. 
   
 4. Katecheta zapoznaje młodzież symboliką Liturgii Wielkiej Soboty. Wieczorem zaczyna się Wigilia Paschalna, wtedy w Kościele rozbrzmiewa radosne wezwanie: Alleluja. Wigilia Paschalna składa się z 4 części, oto one:
 • Liturgia Światła charakteryzuje się zapaleniem paschału na zewnątrz kościoła. Do ciemnego kościoła wprowadza się zapalony Paschał – symbol Jezusa rozpraszającego mrok śmieci i grzechu. Paschał ma wygrawerowane litery: α, Ω, ozdobne gwoździe oznaczające rany Jezusa oraz napis z aktualnym rokiem kalendarzowym,
   

POLECAMY

 

 • Liturgia Słowa jest ubogacona w wiele czytań biblijnych, począwszy od stworzenia świata, poprzez wyzwolenie z niewoli egipskiej, do proroctw zapowiadających nadejście Mesjasza, aż do Ewangelii opisującej Zmartwychwstanie Jezusa,
   

 

 • Liturgia chrzcielna, polega na poświęceniu wody, która będzie używana do chrztu katechumenów podczas samej uroczystości Wielkiej Soboty, jak i podczas chrztów w ciągu roku. Wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wyznają swoją wiarę i wyrzekają się szatana. Podczas Liturgii Wielkiej Soboty można też sprawować Sakrament Bierzmowania,
   

 

 • Liturgia Eucharystyczna sprawowana jest tak jak podczas niedzielnej Mszy św. 
   


(zaleca się przedstawienie treści programowych w formie prezentacji multimedialnej).

 1. 5.    Praca w grupach. Uczniowie zostają podzieleni na 4 grupy i pracują nad okienkiem informacyjnym. Metoda polega na wyrażeniu sensu i pogłębieniu istoty konkretnego zagadnienia. Składa się z definicji, schematu graficznego, metafory i dialogu komiksowego (Zał. 1). Można posłużyć się materiałami pomocniczymi.

  ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy