Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zajęcia z pomysłem

26 stycznia 2021

NR 7 (Styczeń 2021)

Istota i cechy miłości małżeńskiej

0 536
Cel główny Uczniowie poznają chrześcijańską wizję miłości łączącą małżonków
Cele 
szczegółowe 

Uczeń:

POLECAMY

 • poznaje kontekst historyczny cywilizacji grecko-rzymskiej, w której rozwijała się wizja miłości małżeńskiej,
 • poznaje greckie terminy opisujące miłość w różnych aspektach,
 • rozumie różnice wynikające z używania określonych pojęć słowa „miłość”,
 • poznaje fragment ewangelijny ukazujący różnorodność semantyczną słowa „miłość”,
 • potrafi wykazać różne pozio­­my miłości w odniesieniu do słów przysięgi małżeńskiej,
 • potrafi wykazać konsekwencje pominięcia któregoś z określeń wchodzących w skład słowa „miłość”
Metody pracy  
 • lekcja odwrócona,
 • pytania otwarte po lekturze,
 • miniwykład – pogadanka,
 • praca z tekstem źródłowym,
 • metoda zdań niedokończonych
Forma pracy
 • grupowa oraz indywidualna
Środki dydaktyczne

 

Część wstępna

Po powitaniu, modlitwie oraz sprawdzeniu obecności nauczyciel przystępuje do dialogu z uczniami, którzy przed lekcją mieli zapoznać się z wcześniej przesłanym fragmentem książki ojca Ksawerego Knotza. Katecheta pyta uczniów o ich wrażenia z lektury oraz o to, co wywołało w nich największe zdziwienie. Nauczyciel stara się tak prowadzić tę część pogadanki, aby usystematyzować wiedzę na temat kontekstu historyczno-kulturowego, w jakim rozwijało się chrześcijaństwo. Najważniejsze myśli warto zapisać na tablicy. Akcentujemy zwłaszcza następujące kwestie poruszane w książce: seksualność przenikała każdy obszar życia, życie erotyczne przybierało skrajne formy: od prostytucji sakralnej po kult dziewictwa (nadanie boskiego charakteru miłości), pojawiało się wiele nadużyć (m.in. pederastia, wykorzystanie seksualne kobiet, mężczyzn oraz dzieci). Ta część lekcji powinna zabrać około 10 minut. 

Część zasadnicza 

Nauczyciel, podsumowując lekturę książki, wspomina, że jej autor twierdzi, iż właśnie w takiej kulturze zrodziło się chrześcijaństwo, które musiało sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest miłość. Doświadczenie miłości zostawione przez Chrystusa mocno różniło się od doświadczenia ludzi, którzy słuchali Ewangelii. Widać to nawet w samej Ewangelii. Katecheta rozdaje uczniom karty z fragmentem: J 21, 15–19. Prosi uczniów, aby jednym kolorem zaznaczyli potrójną odpowiedź Piotra, a trzema innymi kolorami potrójne pytanie Chrystusa. 

A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje». I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?» i rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś.

Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz». To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». 

Z analizy tego fragmentu uczniowie sami powinni wywnioskować, że Jezus używa różnych słów w odniesieniu do słowa „miłość” oraz że Jego pytania stopniowo „zniżają się” do poziomu miłości Piotra. Więc kultura i język grecki znają więcej słów opisujących doświadczenie miłości. 

Po tej części lekcji klasa dzieli się na grupy, które będą pracować nad fragmentami encykliki Benedykta XVI o miłości, której celem jest pokazanie różnorodności słowa miłość. Pod każdym fragmentem umieszczone jest pytanie, które pomoże zrozumieć tekst.
 

GRUPA I
Musimy już z góry uprzedzić, że grecka wersja Starego Testamentu jedynie dwukrotnie używa słowa eros, podczas gdy Nowy Testament nigdy go nie stosuje: z trzech słów greckich dotyczących miłości – eros, philia (miłość przyjaźni) i agape – pisma nowotestamentowe uprzywilejowują to ostatnie, które w języku greckim pozostawało raczej na marginesie.

 • Jakie trzy słowa wchodzą w zakres słowa Miłość? 


GRUPA II
Grecy – bez wątpienia podobnie jak w innych kulturach – dostrzegali w eros przede wszystkim upojenie, opanowanie rozumu przez „boskie szaleństwo”, które wyrywa człowieka z ograniczoności jego istnienia i w tym stanie wstrząśnięcia przez boską moc pozwala mu doświadczyć najwyższej błogości. (…) W religiach ta postawa wyrażała się w kultach płodności, do których przynależy „święty” nierząd, który kwitł w licznych świątyniach. Eros był więc celebrowany jako boska siła, jako złączenie z bóstwem. 

 • Jakie formy ubóstwiania eros znała kultura grecko-rzymska? 


GRUPA III
Tej formie religii, która jak najmocniejsza pokusa sprzeciwia się wierze w Jedynego Boga, Stary Testament przeciwstawiał się z największą stanowczością i zwalczał ją jako perwersję religijności. Tym jednak wcale nie odrzucił erosu jako takiego, ale wypowiedział mu wojnę jako niszczycielskiemu wypaczeniu, bowiem fałszywe ubóstwienie eros, które tu ma miejsce, pozbawia go jego godności, czyni go nieludzkim. Prostytutki w świątyni, które mają dawać upojenie boskością, nie są traktowane jako istoty ludz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Katecheza"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Dostęp do filmów szkoleniowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy